Nyitvatartás

Jelenlegi (NYÁRI) nyitvatartás: 

Hétfő: 09:00 – 12:00
Kedd: 09:00 – 12:00
Szerda: 09:00 – 12:00
Csütörtök: 09:00 – 12:00
Péntek: 09:00 – 12:00
Szombat: ZÁRVA
Vasárnap: ZÁRVA

A Szemesi Olvasókör  története több, mint 100 éves-, míg könyvtárunk 50 éves múltra tekinthet vissza.
A Szemesi Olvasókör 1913-ban alakult, 1924-ben gróf Hunyady József saját ingatlan adományozott részére. A szemesi közélet meghatározó részeként működött, tagjai művészeti produkciók, műkedvelő előadások szervezésével is fáradoztak. Az Olvasókör 1950-ben szűnt meg, amikor Népkönyvtár néven szervezték újjá. 1963-ban költözött a mai művelődési ház épületébe, majd 1994-től a művelődési házzal összevontan működik.
2012. decemberétől könyvtárunk a Takács Gyula Megyei és Városi Könyvtár Könyvtári Szolgáltató Rendszeréhez tartozik.
Jelenleg mintegy 6000 kötetes állománnyal rendelkezünk.

Könyvtári küldetésnyilatkozat

A Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum intézmény irányítása alá tartozó  KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését.

Ennek érdekében támogatja:

–  az egyéni tanulást, önképzést
– az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését
– a település és környéke természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását, gyűjtését
– a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén látók, mozgásukban korlátozottak) ellátását
– a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzésének segítését.

 

A könyvtári szolgáltató hely használati szabályzata

A Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum intézményének könyvtári szolgáltatásait igénybe veheti minden magyar állampolgár, aki a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja és betartja.  A szolgáltató hely látogatásának és a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, hogy a használó az adatait regisztráltassa. Ez alól kivételt képeznek a könyvtári szolgáltató hely rendezvényeinek látogatói. A könyvtári tagság egy naptári évre szól, és minden év elején megújítható. Tartozás esetén a tagsági viszony csak a tartozás rendezése után szűnhet meg.

Beiratkozáskor (regisztrációkor) a következő személyes adatokat kell megadni és igazolni:

–        név (születési név)
–        születési hely és idő
–        anyja neve
–        lakcím (ideiglenes lakcím)
–        személyi igazolvány vagy útlevél száma.

A szolgáltató hely a kötelezően megadandó személyi adatokon kívül a kapcsolattartás érdekében a beiratkozó fél hozzájárulásával további személyi adatokat is regisztrál. Ezen adatok megadása önkéntes, a könyvtárhasználat feltételeit nem befolyásolja:

–        telefonszám
–        e-mail cím
–        foglalkozás és munkahely
–        tanulóknál az oktatási intézmény, mint munkahely

A szolgáltató hely a személyi adatok védelméről az idevonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. Önálló keresettel nem rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása szükséges.

Beiratkozási díj nincs!

A könyvtári tagság felfüggesztése

A könyvtári szolgáltató hely megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, illetve a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában akadályozza vagy egészségét veszélyezteti.

Panaszkezelés

A szolgáltató hely látogatója, használója, amennyiben a szolgáltató hely dolgozójának valamilyen intézkedését sérelmezi, kifogásolja, panaszával fordulhat a helyi önkormányzat képviselő testületéhez, illetve a szolgáltatást működtető Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár igazgatójához (Kaposvár, Csokonai u. 4. tel.: 82/527-350,
e-mail: horvath.katalin/kukac/konyvtar.mvkkvar.hu).

A könyvtári szolgáltató helyen igénybe vehető szolgáltatások

1.   Ingyenes szolgáltatások:

 • könyvtárlátogatás,
 • az állomány helyben használata,
 • a könyvtári dokumentumok előjegyzése,
 • könyvtárközi kölcsönzés (kivéve postaköltség),
 • az állományfeltáró eszközök használata,
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
 • helyismereti és közhasznú információszolgáltatás,
 • a könyvtár technikai eszközeinek használata,
 • tájékoztatás más könyvtárak dokumentumairól,
 • más könyvtárak ingyenes szolgáltatásainak igénybe vétele.

2. Térítéses szolgáltatások:

 • internet használata,
 • nyomtatás,
 • másolat készítése.

A szerzői jog alá nem eső dokumentumokról másolat készíthető, amelynek költségei a megrendelőt terhelik.

 • Az A/4 méretű fénymásolat készítésének díja: 40,- Ft,
 • Az A/4 méretű nyomtatás díja: 40,- Ft/oldal.
 • Az internet használata 200,- Ft/óra.

A könyvtárat a látogatók csak nyitvatartási időben használhatják. Kivéve a szervezett foglalkozásokat és rendezvényeket.

A kölcsönzés szabályai:

 • Az olvasó minden alkalommal hozza magával az olvasójegyét.
 • Egy alkalommal kölcsönözhető dokumentumok száma: 5 db, amelyből 2 db lehet audiovizuális dokumentum.
 • Kölcsönzési határidő: könyvek: 1 hónap, folyóiratok és audiovizuális dokumentumok: 2 hét.
 • Az olvasójegy hátulján minden kölcsönzés alkalmával feltüntetjük a kikölcsönzött dokumentumok darabszámát és a kölcsönzési határidőt.
  A kölcsönzési határidő lejárta után, amennyiben továbbra is szükség van a dokumentumra, meg kell hosszabbítani a lejárati időt. Ha a hosszabbítás nem személyesen történik, hanem telefonon (84/361-204), e-mailben (konyvtar@balatonszemes.hu), akkor csak a lejárat napján vagy az azt követő második napig lehet kérni a hosszabbítást.
 • Hosszabbítási lehetőség: 2 alkalommal 2-2 hét (amennyiben nincs előjegyzés a dokumentumra). A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg. A kölcsönzési idő nem haladhatja meg a 70 napot (10 hetet). Akinek tartozása van a könyvtárral szemben (pl. késedelmi díj) annak az olvasónak nem tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.
 • Nem, illetve csak külön engedéllyel kölcsönözhetők ki a kézikönyvek, friss napilapok és folyóiratok. Ezeket a dokumentumokat legkésőbb a következő kölcsönzési nap elején vissza kell hozni.
 • A kölcsönzés alatt álló dokumentumra kérésre előjegyzést veszünk fel. Ebben az esetben a dokumentum nem hosszabbítható. A dokumentum beérkezéséről az előjegyzőt a könyvtár értesíti. Postai kiértesítés esetén a postaköltséget meg kell téríteni. Az elektronikus úton (e-mail) történő értesítés díjtalan.
 • A szolgáltató hely állományában nem található dokumentumok esetén a használó könyvtárközi kölcsönzést kérhet. Könyvtárközi kérés esetén térítési díjat kell fizetni a küldő könyvtár díjszabása szerint. A kért dokumentum beérkezéséről a könyvtár értesítést küld. A szolgáltató hely az értesítést követő 10 munkanapig biztosítja a dokumentum átvételét.
 • Ha az olvasó a kölcsönzés határidejét nem tartja be, késedelmi díjat köteles fizetni. A késedelmi díj mértéke: könyvek és folyóiratok esetén napi 100,- azaz egyszáz Ft, audiovizuális dokumentumok esetén napi 150,- azaz egyszázötven Ft. A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasónak felszólítás(oka)t küldünk, a postaköltsége(ke)t és a késedelmi díjat ki az olvasónak kell fizetni.
 • Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok árát az olvasó köteles megtéríteni a mindenkori becsült beszerzési értékén, illetve a már be nem szerezhető dokumentumoknak a könyvtári gyűjteményi értékét, melyet a szolgáltató Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár hálózati osztálya állapít meg. Az elveszett vagy megsemmisült dokumentum helyett ugyanazt a művet, ugyanabban a kiadásban térítésként elfogadjuk.

A könyvtáros segítséget nyújt a katalógusok, adatbázisok, internet használatához. A számítógépek, és az internet használatára külön szabályzat vonatkozik.

A könyvtár állományát és szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni, a kárt okozók kötelesek az okozott kárt megtéríteni. Különösen indokolt esetben (sorozatos károkozás, szabályszegés stb.) a könyvtár használatától az olvasó időlegesen vagy véglegesen eltiltható.

A könyvtári szolgáltató hely nyilvános tereiben étkezni tilos, dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.

A szolgáltató hely a látogatók értéktárgyaiért, készpénzéért felelősséget nem vállal.

E könyvtárhasználati szabályzat közzétételéről a fenntartó gondoskodik.

A könyvtár használója kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását a fenntartónál.

A számítógépek használatára vonatkozó előírásokat a számítógép-használói szabályzat tartalmazza.

A számítógép esetleges rendellenes működését jelezze munkatársainknak!

A könyvtáros segítséget nyújt a különböző katalógusok, adatbázisok vagy az internet használatához.

Jelen szabályzat megsértéséből eredő károkért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak.

Balatonszemes, 2021. augusztus 17.